Pt47-93, Ty43-74

"Petucha" i Ty43-74

Pt47-93, Ty43-74
Zduńska Wola Karsznice
21.10.2003

Album:
Karsznice